منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام
آنچه که پشت پرده "ولنتا?ن" را ا?ن روزها ب?شتر نما?ان م? کند، تلاش و تبل?غات برا? از هم پاش?دن بن?ان خانواده ها، جلوگ?ر? از ازدواج و ترو?ج دوست ?اب? و دوست گز?ن? به جا? انتخاب همسر و تشک?ل خانواده است. ا?ن اهداف در قالب سر?الها? ماهواره ا? فارس?‌زبان که به حر?م خانواده ها هجوم ب?شتر? آورده است، نمود ع?ن? تر? دارد که البته همراه با واردات "ولنتا?ن" که سال?ان سال است اتفاق افتاده در ?ک س?است تعر?ف م? شوند!
سرو?س فرهنگ? جهان ن?وز ـ عل? ستوده ن?ا: "ولنتا?ن" در واقع ?ک مناسبت غرب? و فرهنگ واردات? است که چند سال? است م?ان جوانان باب شده و همه ساله در روز ?? بهمن مطابق با ?? فور?ه همراه با آداب و رسوم به خصوص? برگزار م? شود. جشن? همراه با هد?ه دادن و دوست? و عشق ورز?دن به نامحرم و جنس مخالف که در واقع فرصت? است تا دوست? ها? خ?ابان? از سو? متول?ان ابتذال، هو?ت? پوشال? ?ابد. 

ا?نکه ا?ن روز چه تار?خچه ا? دارد و بر اساس چه رو?داد? گرام? داشته م? شود، نکته ا? است که همچنان نه منابع مبدع ا?ن طرح و نه پ?روانشان اطلاعات موثق? برا? پا?ه و اساس آن ندارند و تنها قصه ا? ساختگ? و تا??د نشده، محمل? برا? گرام?داشت ا?ن روز عنوان شده و جالب ا?نجاست که بس?ار? از جوانان وطن? بدون اطلاع از ر?شه ا?ن افسانه ساختگ?، پ?رو ا?ن فرهنگ واردات? شده اند که ا?ن گونه قصه ساز? شده است: 

"زمان? فرمانروا? روم باستان برا? حفظ آمادگ? سربازانش، از ازدواج آنها جلوگ?ر? م? کرده است به ا?ن دل?ل که ازدواج باعث سست? آنها خواهد شد. در ا?ن ب?ن کش?ش? به نام "ولنتا?ن" مبادرت به عقد سربازان با دختران م? نموده است که پس از اطلاع فرمانروا، به زندان م? افتد. کش?ش در زندان عاشق دختر زندانبان شده و خطاب به و? کارت ها?? را م? نوشته است و عاقبت در روز ?? فور?ه به دستور شاه وبه جرم اقداماتش اعدام شده و توسط غرب? ها "شه?د عشق" نام?ده م? شود!" 

اما آنچه موجب شده تا ا?ن افسانه، به شدت توسط رسانه ها? خارج? و در تمام دن?ا تبل?غ شود، درونما?ه ضدفرهنگ? ا?ن جر?ان است که مبنا?? برا? رواج فرهنگ ب?‌بند و بار? و ابتذال است و هر ساله تحت عنوان "روز عشق" انواع و اقسام اعمال ناپاک و خلاف اخلاق در پوشش پاک عشق و محبت انجام م? گ?رد! 

آنچه که پشت پرده "ولنتا?ن" را ا?ن روزها ب?شتر نما?ان م? کند، تلاش و تبل?غات برا? از هم پاش?دن بن?ان خانواده ها، جلوگ?ر? از ازدواج و ترو?ج دوست ?اب? و دوست گز?ن? به جا? انتخاب همسر و تشک?ل خانواده، است. ا?ن اهداف در قالب سر?الها? ماهواره ا? فارس?‌زبان که به خانواده ها هجوم ب?شتر? آورده است، نمود ع?ن? تر? دارد که البته همراه با واردات "ولنتا?ن" که سال?ان سال است اتفاق افتاده، در ?ک س?است تعر?ف م? شوند! 

شا?د با بررس? و تدق?ق پشت پرده ا?ن طرح بتوان به لا?ه ها? مختلف دستور اسلام مبن? بر ازدواج و تشک?ل خانواده پ? برد و با بررس? کل?ه اقدامات اسلام هراسانه غرب?ها، بتوان به هو?ت طراحان "روز ولنتا?ن" به عنوان قطره ا? از در?ا? مهاجمان فرهنگ? پ? برد و ا?ن سؤال را ب?ش از پ?ش در ذهن مرور کرد که رواج چن?ن افسانه ا? و تلاش برا? فرهنگ ساز? آن، چه دل?ل? جز اشاعه فساد و فحشا م? تواند داشته باشد و چه بسا که ا?ن روز فرصت? است برا? تمد?د عشق ناپاک دو نامحرم که سرنوشت ب?شتر ا?ن محبت ها? بدون عمق و ر?شه، قطعا بر کس? پوش?ده ن?ست. 

اما رواج ا?ن فرهنگ واردات? نگران کننده تر م? شود وقت? بدان?م که در م?ان برخ? پدران و مادران هم رسوخ کرده است. اگر چه مرد به همسر خود و زن به شوهرش در ا?ن روز به اصطلاح عشق م? ورزد، اما ا?ن حرکت در چن?ن روز? در سا?ه تبل?غات شبکه ها? ماهواره ا?، تنها م? تواند برا? جوان و فرزند خانواده به عنوان ?ک الگو تلق? شده و مهر تأ??د? باشد بر ?ک فرهنگ غلط و ناپاک که حاصل آن دور? گز?ن? از ازدواج و حفظ روابط? است برا? فروپاش? اخلاق? جامعه. 

اگرچه برخ? اعتقاد دارند نفوذ آ??ن‌ها?? نظ?ر روز "ولنتا?ن" ناش? از تهاجم فرهنگ? است، اما به نظر م? رسد ا?ن موضوع به علت خلاء فرهنگ? جامعه در ا?ن زم?نه، مورد استقبال قرار گرفته است. در حال? که ا?ن پد?ده در فرهنگ و تار?خ ما وجود دارد اما درست و پررنگ به جوانان معرف? نشده است. روز مادر، روز پدر، روز دختر، روز ازدواج حضرت عل?(ع) و فاطمه زهرا(س) تنها نمونه ا? از فرهنگ مذهب? ماست که نه تنها افسانه ن?ست و قصه ساز? نشده است که ر?شه در باورها و مذهب ما دارد و حتما م? تواند به استحکام خانواده و عشق حق?ق? همراه با هو?ت کمک کند. 

و نکته قابل تامل ا?ن است که مسؤول?ن فرهنگ? ما نه تنها سع? در فرهنگ‌ساز? صح?ح، گسترده، بجا، مستمر و خلاقانه برا? گسترش آ??ن ها و باورها? مذهب? مان به عنوان جا?گز?ن ا?ن فرهنگ واردات? ندارند، بلکه بعضا نسبت به ا?ن پد?ده که اتفاقا گسترش بس?ار ز?اد? هم به دل?ل اطلاع رسان? نادرست از سو? ما و اطلاع رسان? گسترده از سو? شبکه ها? ماهواره ا? پ?دا کرده است سکوت کرده اند. 

هر چند مراکز فرهنگ? و اجتماع? به نوع? تلاش م?‌کنند تا با سکوت نسبت به آن، رسم?ت و وجاهت عموم? را از ا?ن فرهنگ غرب? و واردات? بگ?رند، اما متاسفانه در سا?ه ا?ن سکوت و در روزها? منته? به ا?ن مراسم، و?تر?ن بس?ار? از مغازه ها منقش و مز?ن به هدا?ا? "ولنتا?ن" م? شود! 

به نظر م?‌رسد معرف? شا?سته رسوم و آ??ن‌ها، اند?شه و افکار چهره‌ها? شاخص که الگوها? مذهب? ما هستند م? تواند هو?ت‌بخش فرهنگ و تمدن ا?ران? ـ اسلام? باشد. ضمن ا?نکه تهاجم فرهنگ? در سا?ه خلاء فرهنگ? ا?جاد شده است، پس سکوت و ناد?ده گرفتن واقع?ات آن هم از جنس "ولنتا?ن" راه حل مناسب? برا? مقابله ن?ست.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۲۶
سرباز گمنام

نظرات  (۴)

۲۶ بهمن ۹۲ ، ۱۸:۱۶ کلاس معرفت
ولنتا?ن
جشن تخم گذار? هوس است

پاسخ:
پاسخ:
حق با شماست...
۳۰ بهمن ۹۲ ، ۰۹:۰۹ هنوز منتظر?م
چقدر جاااااالب!!
من اطلاعات ز?اد? در ا?ن باب نداشتم
ممنونم

پاسخ:
پاسخ: از شماهم ممنون
عده ا? از جوانان خدمت علامه حسن زاده آمل? رس?دند

و از حضرتش خواستند که آنها را نص?حت? بفرما?ند....

حضرت فرمودند : سع? کن?د با نامحرم رابطه نداشته باش?د چه زن باشد چه مرد ...

گفتند آقا مگر مرد هم نامحرم م? شود ؟


ا?شان فرمودند : هرکس با خدا ارتباط ندارد !!!!

پاسخ:
پاسخ: چه جالب!!!!
سلام بزرگوار از حضورتون خوشحال م?شم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">