منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

Unknown

دوشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۲۶ ب.ظ

نقطه تمرکز زن مسلمان از د?دگاه نظر?ه پرداز کانادا??

نوع نگاه غرب? ها به زن باعث شد زن از زن بودنش و همسر بودن و مادر بودن خود تغ??ر هو?ت داده و به دنبال کار و اشتغال رفته و بد?ن ترت?ب سن ازدواج و ب? بند و بار? ها? خ?ابان? افزا?ش ?افت و زن به ?ک کالا? تجار? تبد?ل گرد?د.

نقطه تمرکز زن مسلمان از د?دگاه نظر?ه پرداز کانادا??


 

مقا?سه نگاه غرب با نگاه متعال? و انسان? اسلام به مساله زنان، موضوع? است که مشخص کننده راه غرب? ها در ا?ن زم?نه است و نشانگر آن که پ?رو? از راه و روش غرب در ا?ن زم?ه م? تواند چه عواقب سوئ? به همراه داشته باشد.

زن از د?دگاه اند?شمندان اسلام?؛مبدا همه سعادت‏ها از دامن زن بلند م?‏شود

رسول اکرم(ص): جبر??ل به من خبر داد و درباره زنان مرتب به من سفارش م? کرد، به گونه ا? که گمان کردم مرد حق ندارد به زنش اف بگو?د. جبر??ل ا?ن گونه توص?ه م? کند: ا? محمد تقوا را در مورد زنان رعا?ت کن?د، ... نسبت به ا?شان دلسوز باش?د و قلب شان را نسبت به خود پاک?زه گردان?د تا در کنارتان بمانند؛ آنان را ناخوش ندار?د و بر آنان غضب نکن?د و چ?ز? را که به ا?شان داده ا?د، جز با رضا?ت و اجازه آنها ، از ا?شان نگ?ر?د.  (مستدرک الوسائل/ج14/ص252)

حضرت امام خم?ن?(ره):زن انسان است. آن هم ?ک انسان بزرگ. زن مرب? جامعه‌است. از دامن زن انسان‏ها پ?دا م?‏شوند. مرحله اول مرد و زن صح?ح، از دامن زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به‏وجود زن است. زن با ترب?ت صح?ح خودش انسان درست م?‏کند و با ترب?ت صح?ح خود ش‏کشور را آباد م?‏کند. مبدا همه سعادت‏ها از دامن زن بلند م?‏شود. زن مبدا همه سعادتها با?د باشد.( صح?فه نور، ج ??، ص ???).

رهبر معظم انقلاب: زن را به عنوان ?ک موجود? که م? تواند برا? اصلاح جامعه ?ا پرورش انسان ها? والا بشود نگاه کن?د تا معلوم شود که زن ک?ست و آزاد? او چگونه است

استاد شه?د مطهرى زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف, هرکدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت کند… شرط اصلى سعادت هریک از زن و مرد و در حقیقت جامعه بشرى, این است که دو جنس هریک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند. آزادى و برابرى آن گاه سود مى بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعى و فطرى خویش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه ناراحتى آفریده قیام برضدّ فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر

زن از د?دگاه اند?شمندان غرب?؛زنان،گربه، پرنده و در بهتر?ن حال گاو باق? م? مانند

ارسطو( ف?لسوف ?ونان باستان): زن چ?ز? ن?ست مگر مرد ناکام، خطا? طب?عت و حاصل نقص? در آفر?نش.

برتولت برشت(نما?شنامه نو?س و کارگردان تئاترو شاعر آلمان?): با?د از زن استفاده کرد و هنگام? که مقصودت را برآورد، دورشان انداخت.

ژان ژاک روسو (ف?لسوف و نو?سنده فرانسو?) : هرگونه آموزش زن با?د توسط مرد باشد و زن برا? آن ساخته شده که تسل?م مرد باشد و ب? عدالت? ها? او را تحمل کند.

ن?چه(ف?لسوف بزرگ آلمان?): زن قادر به دوست? ن?ست، زنان،گربه، پرنده و در بهتر?ن حال گاو باق? م? مانند. وقت? نزد زن م? رو? شلاق را فراموش نکن.

ناپلئون( نخست?ن امپراطور فرانسه): زن نبا?د اند?شه اش با نور? از ته دن?ا روشن شود. دختر و زن از خصوص?ات شهروند? محروم هستند.

در جاهل?ت مدرن شخص?ت زن زنده به گور م? شود

و?ل دورانت( نو?سنده و تار?خ نگار مشهور قرن 19): آزاد? زن در قرن ب?ستم از عوارض انقلاب صنعت? است؛ زنان، کارگران ارزانتر? بودند و کارفرما?ان، آنان را بر مردان سرکش سنگ?ن ق?مت ترج?ح م? دادند.

دکتر تون? گرنت: حق?قتا ما تا چه اندازه آزاد شده ا?م؟ در پس ظاهر فر?بنده کامل و خودکفا? بس?ار? از زنان امروز?، موجود? عصب? و غمگ?ن نهفته است. اگر او پ?ش از ا?ن در بند خانه و شوهر و فرزندانش  بوده است اکنون غالبا با کار، اعت?اد به مواد مخدر و ?ا الکل به زنج?ر کش?ده شده است. حذف احساسات طب?ع? و متانت زنانه، به زن متجدد? که در حسرت رها?? از ا?ن ستمد?دگ? جد?د م? سوزد، لطمه ز?اد? وارد م? کند.

در انقلاب صنعت?، زن ن?رو? ارزان ق?مت کارخانه ها بود و کارخانه ها به وس?له آنان اقدام به تول?د انبوه نمودند و با?د انبارها? پر از کالا? خود را حالا خال? م? کردند بنابرا?ن بهتر?ن راه تبل?غات را باز هم در زنان دانسته و او را و?تر?ن کالاها? خود قرار دادند.?عن? از جسم زن و جاذبه ها? او بهره بردار? نمودند و هرگز از خلاق?ت، مد?ر?ت و عواطف زنان استفاده نکردند.

ا?ن نوع نگاه به زن باعث شد تا در کشورها? اروپا?? و امر?کا??؛ ازدواج، تشک?ل خانواده، همسردار? و ترب?ت فرزند به عنوان ارزش ها? ?ک زن در ?ک جامعه سالم و کارآمد به ضد ارزش تبد?ل گردد و زن از زن بودنش و همسر بودن و مادر بودن خود تغ??ر هو?ت داده و به دنبال کار و اشتغال باشد( آنچه که سرما?ه داران غرب? به دنبال آن بودند) بد?ن ترت?ب سن ازدواج و ب? بند و بار? ها? خ?ابان? افزا?ش ?افت و زن به ?ک کالا? تجار? تبد?ل گرد?د.

سوزان فولاد?( نو?سنده و روزنامه نگار امر?کا??): مطالعات روانشناس? گوناگون نشان داده که دختران مجرد و بانوان شاغل از افسردگ? شد?د همراه با خستگ? مفرط، رنج م? برند.

ج?سکا اندرسون( پزشک زنان در امر?کا و نو?سنده کتاب افتخار مادر بودن): فرهنگ مصرف? غرب، اصل را بر اشتغال زن در ب?رون از خانه گذاشته است و ا?ن باعث فشار روز افزون روح? و روان? بر زنان و مادران جوامع غرب? شده است. لذا در دهه ها? اخ?ر، شاهد بازگشت داوطلبانه زنان شاغل به عرصه خانواده و اح?ا? وظا?ف مادرانه بوده ا?م.

نقطه تمرکز زن مسلمان از د?دگاه نظر?ه پرداز کانادا??

دکتر هنر? مکو( نظر?ه پرداز کانادا??): نقط تمرکز زن مسلمان، خانواده اوست، آش?انه ا? که فرزندانش در آن به دن?ا م? آ?ند و بالنده م? شوند، او سازنده ا?ن آش?انه و ستون? است که نگهدارنده زندگ? معنو? خانواده است، فرزندان را پرستار? کرده و آن را ترب?ت م? کند و برا? همسر خود حام? و پناهگاه است. در مقابل، ملکه ز?با?? امر?کا?? جلو? چشم م?ل?ون ها ب?ننده تلو?ز?ون? عر?ان م? خرامد. او ?ک فم?ن?ست است، جزو دارا?? ها? عموم? است. او به همه کس تعلق دارد، ...او هم?شه خو را به حراج م? گذارد.

جراح? ها? ز?با?? و وسا?ل منزل، لوازم ضرور? دست?اب? به سلامت?، خوشبخت? و ز?با?? ظاهر? هستند

دونالد ب? ر?نزل?( استاد روانپزشک دانشگاه کانزاس امر?کا): هر چ?ز? که باعث تضع?ف خانواده م? شود، در نها?ت منجر به تضع?ف جامعه م? شود. امر?کا به طور خاص و به طور کل? جوامع غرب? روز به روز دچار آشفتگ? ب?شتر? م? شوند. با گذشت زمان، هنجارها? فرهنگ? ، سنت? و ارزش ها، کم رنگ تر م? شوند. مصرف مواد مخدر، خشونت، جرم و خ?انت، خودکش? در م?ان نوجوانان، باردار? ها? نامشروع، سقط جن?ن و ب?مار? ها? مقاربت? از جمله ا?دز به شدت رشد کرده و خشونت و هرزه نگار? در رسانه ها فراگ?ر شده است. به طور گسترده تبل?غ م? شود که جراح? ها? ز?با?? و وسا?ل منزل، لوازم ضرور? دست?اب? به سلامت?، خوشبخت? و ز?با?? ظاهر? هستند.

جوامع غرب? امروزه به ا?ن نت?جه رس?ده اند که آنچه آنان را به پ?شرفت و سعادت م? رساند داشتن خانواده ا? مستحکم است که زن پاک و سالم آن را م? سازد. پس بدون شک با پ?اده ساز? سبک زندگ? غرب? هرگز ما به سرمنزل مقصود نخواه?م رس?د و ا? کاش ا?ن مهم فرهنگ ساز? شود که مطابق کلام صادقان معصوم از جمله امام باقر(ع)، در زمان ظهور منج? عالم بشر?ت حضرت مهد?(عج)، پنجاه تن از س?صد و اند? ?ار مخصوص ا?شان، زنان م? باشند. پس امروز و در عصر حاضر ما زنان مسلمان ا?ران اسلام? ، ?اران امام زمانمان خواه?م بود اگر بر س?ره الگو? ب? همتا? بانو? دوعالم حضرت فاطمه معصومه(س)، سبک زندگ? مان را مز?ن و منقش کن?م و با ا?مان، بص?رت و علم اندوز? نگهدارنده ا? مطمئن برا? زندگ? معنو? خانواده خود باش?م.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۲/۰۱
سرباز گمنام

نظرات  (۶)

۰۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۰۴ ب? تو به سر نم?شود
واقعا باعث تاسفه
۰۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۰۴ ب? تو به سر نم?شود
سلام
انشاالله به شرط ح?ات در اسرع وقت با انرژ? مضاعف به نوشتن ادامه خواهم داد...
انشاالله که مف?د باشه...
شماهم موفق باش?د در بناه حق

پاسخ:
پاسخ:
سلام
انشاالله ما منتظر?م...
ممنون
?اعل?
?
۰۵ خرداد ۹۳ ، ۰۸:۰۱ سرداران عشق
سلام عل?کم
خسته نباش?د
با پست? به عنوان
?قدر? در?اب?د? بروز?م
منتظر نظرات گرم شما هست?م
اگر با تبادل ل?نک موافق?د اطلاع ده?د
---------------------------
E-mail :: Info@upbs.ir
SMS :: 5000 24 18 62
---------------------------
?ـا عل?

پاسخ:
پاسخ: سلام
ممنون
?اعل?


۰۳ تیر ۹۳ ، ۰۷:۰۰ گمنام کوچک اقا
تقدیم به امام زمان (عج)
من و انتظار
و من همچنان انتظار تو را می‌کشم
همچون پرنده‌ای غریب بدنبال توأم ...
ای بهار بی‌خزان ای کسی که انتظار تو همیشه شیرین و لذت بخش است بیا و این انتظار را پایان ده ، چرا که حضورت شیرین تر است.
و بااین حال با صدای بلند می‌گویم:« از دست غیب تو شکایت نمی‌کنم تا نیست غیبتی نبود لذت حضور »
و من هر روز سراغ تو را از باد صبا می‌پرسم زیرا اوست که خوشترین خبرها را میآورد و او همیشه می‌گوید : تو می‌آیی و گفته او همچون توتیای دل مجروح من می‌شود...
من هر روز سراغ تو را از چشمه پاک و لاجوردی باغ احساس می‌گیرم و می‌گوید:« تو می‌آیی » ...
و هر صبح جمعه نگاهم به گلدان نرگس کنار پنجره‌ام گره می‌خورد که رنگ باخته و نگران است و شبنم گلبرگش می‌گوید تو میآیی تا شاید گل نرگس آرام تر شود ...
و هر صبح جمعه با لباس پاکیزه و معطر با چشمانی نگران به خورشید دور دست می‌نگرم و بر سر جاده انتظار می‌نشینم و باز غروب که می‌شود چشمانم را فقط اشک می‌گیرد و اشک زبانم می‌شود به طوری که نمی‌توانم با غروب خورشید جمعه وداع کنم ولی باز در دلم محکم می‌گویم تو می‌آیی و چشمانم را می‌بندم و باز به انتظار جمعه‌ای دیگر می‌نشینم چون می‌دانم « تو می‌آیی »

گمنام کوچک آقا
بروز هست?م به لطف خدا ?ا عل?

پاسخ:
پاسخ: سلام
?اعل?
۰۴ تیر ۹۳ ، ۱۰:۱۱ ســــــــــــربـــــــــــازگمنام
چه م?شه گفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰۷ تیر ۹۳ ، ۱۲:۰۷ ب? تو به سر
سلام
با احترام جوابتون داده شد سرباز گمنام عز?ز
در ضمن ?ادتون باشه معرف? نکرد?ن

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">