منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

۱۴ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است


چ?ست دلچسب تر?ن نعمت ا?ن شهر الله؟!

                                                 ?ک سحر

                                                            وقت اذان 

                                                                        صحن اباعبدالله...
هم?ن الآن خبر دادند ?ک? از اقوام داره م?ره کربلا...

خ?ل? هوا?? شدم...

آقا ک? قراره مارو بطلب?ن؟؟!!

?عن? م?شه ?ک بار د?گه هم ب?ام؟؟!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه تا فا?ل مداح? گذاشتم

دوست داشت?د دانلود کن?د!

فا?ل اول

فا?ل دوم

فا?ل سوم


۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۲ ، ۱۱:۰۶
سرباز گمنام
از همان دقا?ق اول?ه که خبر توافق ژنو به ا?ران رس?د تا روز پنج شنبه که ا?ن توافق رسما از سو? ا?الات
 متحده آمر?کا نقض شد، افکار عموم? داخل? نتوانستند نگاه خود را به وعده‌ها? کاخ سف?د روشن و
 خوشب?نانه کنند؛ بس?ار?‌ هر لحظه منتظر نقض پ?مان از سو? آمر?کا بودند و با توجه به سابقه س?اه 
واشنگتن، به عهدشکن? آن ?ق?ن داشتند. تا ا?نکه روز پنج شنبه آمر?کا رسما ز?ر م?ز مذاکره و توافق زد
 و موج جد?د تحر?م ا?ران را آغاز کرد.

به گزارش سرو?س س?اس? جهان ن?وز، البته مقامات آمر?کا هنوز نپذ?رفته‌اندکه نقض پ?مان کرده اند. آنان مدع? اند که در توافقنامه ژنو در مقابل انبوه امت?ازات? که گرفته اند، تنها تعهد داده‌اند که تحر?م ها? مرتبط با موضوع هسته ا? وضع نکنند! البته برخ? د?گر از آمر?کا?? ها حت? مدع? اند که م? توان در موضوع هسته ا? هم بر تحر?م ها اضافه اما زمان اجرا? آن را به شش ماه بعد موکول کرد!


ا?ن رفتارها? زورگو?انه و طلبکارانه در شرا?ط? به مرحله عمل عل?ه ا?ران رس?ده که از همان روزها? اول پس از توافق ژنو هم، مقامات آمر?کا?? رسما پذ?رفتن حق غن?‌ساز? ا?ران را رد کردند و حت? باراک اوباما بار د?گر ا?ران را تهد?د نظام? کرد.

از سو? د?گر با وجود آغاز اقدامات اعتمادساز طرف ا?ران? طبق توافق ژنو، طرف غرب? همچنان حاضر به تعل?ق بخش کوچک? از تحر?م‌ها که وعده کرده، نشده است.

بس?ار? از فعالان س?اس? بر ا?ن باورند که ا?ن رفتارها? تامل برانگ?ز آمر?کا با توجه به کارنامه بلندبالا? ضدا?ران?‌اش، بع?د ن?ست اما نگاه و رو?کرد هوشمندانه درباره مذاکرات هسته ا? و نحوه مواجهه با آمر?کا و غرب ضرور? است.

در ا?ن زم?نه بازخوان? بخش? از ب?انات مهم مقام معظم رهبر? که مقامات آمر?کا?? هر ساله با عملکردشان آن را تا??د م? کنند، برا? ت?م مذاکره کننده ا?ران? راهگشا و درس آموز است.

حضرت آ?ت الله خامنه ا? هفتم خرداد 82 در دیدار نمایندگان مجلس ششم عنوان کردند: «آنچه را که دشمن هدف گرفته، این است؛ باید به این موضوع توجّه داشت. دشمن، سیاسى و سیاستمدار است؛ مغزِ طرّاحِ سیاسى دارد، فکر مى‌کند که چه‌کار باید بکند. یکى از طرّاحیها این است که حرف آخر را اوّل نزنند؛ آرام آرام و بتدریج طلبکارى ایجاد نمایند و طرفِ مقابل را وادار به عقب‌نشینى کنند. به‌مجرّدى که عقب‌نشینى کردید، طلبکارى دیگرى شروع خواهد شد. حالا بعضیها مى‌گویند چیزى بدهیم، چیزى بگیریم! بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست؛ هیچ چیز نخواهند داد. شعارهایى را درست مى‌کنند؛ ایران را در محور شرارت گذاشته‌اند. فلان کارها را بکنیم تا ما را از محور شرارت بردارند! این شد حرف؟! غلط کردند گذاشتند که حالا بخواهند بردارند. دوباره و هر وقت لازم شد، ما را در محور شرارت مى‌گذارند. اگر قرار است قدرتى این امکان و توان را پیدا کند که اخمهایش را در هم بکشد و بگوید من قوى هستم و مى‌زنم و مى‌بَرم و مى‌بندم؛ حواستان جمع باشد، انسان جا بخورد، این جاخوردن، حدّ یقف ندارد؛ شما این سنگر را عقب مى‌نشینید، فرض کنید فلان الحاقیه را قبول مى‌کنید، بعد یک مطالبه دیگرى را مطرح مى‌کنند: فلان دولت غیرقانونى را به رسمیت بشناسید! باز همان فشارها و همان تهدیدها. به‌مجرّدى که فلان دولت غیرقانونى را به رسمیت شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح مى‌شود: اسم اسلام را از قانون اساسیتان بردارید! شما باید ذرّه‌ذرّه عقب بنشینید؛ این حدّ یَقِفى ندارد. من این موضوع را بارها به بعضى از مسؤولانى که دچار وسوسه و واهمه‌هایى بودند، گفته‌ام که حدّ یَقفِ فشار آمریکا کجاست؛ آن را مشخّص کنید، که اگر به آن‌جا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ فشارى علیه ما نخواهد بود. من عرض کنم حدّ یقف کجاست؟ آن‌جایى است که شما - که چنین حقّى را نه شما دارید، نه من - از طرف ملت ایران اعلام کنید که ما اسلام، جمهورى اسلامى و حکومت مردمى را نمى‌خواهیم؛ هر کسى که شما مصلحت مى‌دانید، بیاید در این مملکت حکومت کند! این حدّ یَقِف است؛ اوّلِ اسارت مملکت. مگر مى‌توانیم؟ من و شما مگر مى‌توانیم مملکت را به دست دشمن بدهیم؟ مگر ما چنین حقى داریم؟ این ملت ما را براى این سرِ کار نیاورد.»

منبع :جهان ن?وز
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۲ ، ۱۶:۵۵
سرباز گمنام
دستگاه‌ ها? دولت? رژیم آل سعود با انداختن نسخه‌ ها?? از کلام وح? در مجار? فاضلاب استان
 "طائف" ا?ن کشور، قرآن کر?م را مورد اهانت قرار دادند.
به گزارش جهان به نقل از ش?عه آنلا?ن، اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که یک بار دیگر قرآن کریم در سرزمین وهابیت مظلوم واقع شده و مورد هتک حرمت قرار گرفت.

گفته می شود دستگاه‌ ها? دولت? رژیم آل سعود با انداختن نسخه‌ ها?? از کلام وح? در مجار? فاضلاب استان "طائف" ا?ن کشور، قرآن کر?م را مورد اهانت قرار دادند.


در همین راستا ?ک مقام مسئول در کمیته موسوم به "امر به معروف و نه? از منکر" عربستان گفت: ?ک? از دانش ‌آموزان منطقه، در بازگشت به منزل ا?ن قرآن ‌ها را مشاهده کرده و پدرش را در جر?ان قرار داد، او ن?ز مسأله را به گشت‌ها? امن?ت? ابلاغ کرد.

قابل ذکر است، انگ?زه ا?ن اقدام هنوز مشخص نشده، اما به نظر م? رسد در کشور? که سرمداران آن مدع? هستند که کشورشان مهد قرآن کر?م است، ا?نگونه اقدامات ضد ارزش?، م? تواند ناش? از فرهنگ ساز? نادرست باشد.

توه?ن به قرآن در عربستان تازگ? ندارد و پ?ش ‌تر ن?ز مسئولان زندان س?اس? «الحائر» ا?ن کشور به نسخه‌ ها?? از کلام وح? اهانت کردند که تظاهرات شهروندان سعود? را در پ? داشت.

شایان ذکر است، تصو?ر ا?ن هتک حرمت به سرعت در فضا? مجازی و سایت های اجتماعی منتشر شد و با خشم و انتقاد شدید کاربران ا?نترنت? مواجه شد و بس?ار? آنان س?است ها? افراط? و وهابی آل سعود را علت ا?نگونه اقدامات دانستند.
منبع :جهان ن?وز
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۲ ، ۱۶:۵۲
سرباز گمنام


ا?ن چن?ن به حس?ن (عل?ه السلام) عشق م? ورز?م ، ه?چ چ?ز مانع ما نم?شود حت? قطع شدن پاها.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۲ ، ۱۶:۴۹
سرباز گمنام

لجن پراکن?ِ " جان کر? " درباره مذاکرات ژنو و گز?نه ? نظام? عل?ه ا?ران : 

اگر ا?ران هر بخش? از ا?ن توافقنامه را نقض کند ، همه پ?شرفت ها متوقف م? شود و آمر?کا م? تواند به صورت نظام? پاسخ دهد . در صورت? که ا?ران به حما?ت خود از نظام سور?ه وحزب الله لبنان ادامه دهد ، تحر?م ها کاهش نم? ?ابند . آمر?کا با توافق هسته ا? اول?ه با ا?ران به امن?ت ب?شتر? دست پ?دا کرده است .
---

---

بعد از توافقنامه ? ژنو اگر موضع گ?ر? ها? مقامات ظالم آمر?کا و اسرائ?ل رو دنبال کرده باش?د ، به ا?ن قض?ه پ? م? بر?د که آمر?کا از ه?چ استقلال س?اس? ا? برخوردار ن?ست و تنها با?د حرف ها?? را بزند و کارها?? بکند که باعث خوشنود?ِ طفل نامشروع منطقه باشه و خارج از خواسته ? اونا نباشه . . . خ?ل? ها تصور م? کنند که تنها مشکل مستکبر?ن جهان با جمهور? اسلام? ا?ران در مورد مسائل هسته ا? هستش و اگه ا?ن قض?ه حل بشه ، د?گه ه?چ دشمن? ا? با ا?ران ندارند .!!! ا?ن تصور ?ک خ?ال خام و اشتباه? هستش ، چون اساساً ا?ن دشمنان با ماه?ت انقلاب اسلام? و هدف انقلاب که برقرار?ِ صلح و آرامش ، برادر? و برابر? و هدا?ت مردم جهان م? باشد ، مشکل دارند . مگر اول انقلاب بحث هسته ا? م?ان بود که ا?ن همه با ما دشمن? کردند ،جنگ ها? داخل? و خارج? راه انداختند ، بر ما فشار آوردند و تحر?ممان کردند .؟!؟! . . . 
---
ا?ن ها مشکلشان بر سر ا?نه که ما ?ه ملت و کشور? هست?م که نم?خوا?م به ز?ر سلطه ? ا?نقدرت ها? پوشال? بر?م و تنها ما?ل به اطاعت از خدا و اول?ا? خدا هست?م نه ه?چ کس د?گه ا? و شکر خدا دار?م روز به روز هم پ?شرفت م? کن?م و ام?دمان به آ?نده ب?شتر م? شود . به خاطر هم?ن برا? دشمن? کردن با ا?ران اسلام? به دنبال بهانه هستند و هر روز هم ا?ن بهانه ها تغ??ر م?کنه ، روز? انرژ? هسته ا? و روز د?گر حقوق بشر و . . . ا?ن مطلب رو م?شه در صحبت ها? اخ?ر ?ک? از مقامات آمر?کا?? د?د که گفته بود : " اگه قض?ه ? هسته ا?ِ ا?ران تعط?ل و حل بشه ، بهانه ? بعد? برا? فشار بر ا?ن ها حقوق بشر هست . . . !!! " جالبه بگ?م : ما حقوق بشر رو نقض م? کن?م ?ا شما که آثار جنا?ت ، آدم کش? و ظلمتان در سرتاسر دن?ا د?ده م?شه و خط قرمز خودتون رو امن?ت رژ?م غاصب و جعل?ِ اسرائ?ل قرار داده ا?د ؟!؟ . . . فقط با?د بدان?م که ا?ن ها تا ما رو کاملاً از اعتقادات و آرمان هامون و از دشمن? با ظلم ، آدم کش? ، تبع?ض ، صه?ون?ست و . . . منصرف نکنند دست بردار ن?ستند و برا? ا?ن که به ا?ن هدف شوم خود (که نشدن? هم هست) دائماً به دنبال ح?له ، ن?رنگ و بهانه هستند و ا?ن حرف در قرآن هم آمده که : " . . . تا شما رو کامل از ا?مان به خدا و اعتقاداتتون بر نگردونند ، دست از دشمن? با شما بر نم? دارند . . . " 
---
---
رهبر معظم انقلاب ن?ز در برهه‌ها? مختلف از جمله ?? آبان ماه سال جار? با اشاره به ا?ن مساله مهم ، فرموده اند :

« مسئله ا?ن است که دشمنى آمر?کا با ملّت ا?ران و با جمهورى اسلامى اصلاً حول محور هسته‌اى ن?ست ؛ ا?ن خطا است اگر خ?ال کن?م که دعواى آمر?کا با ما سرِ قض?ّه‌ى هسته‌اى است ؛ نه ، قض?ّه‌ى هسته‌اى بهانه است ؛ قبل از ا?نکه مسئله‌ى هسته‌اى مطرح باشد ، هم?ن دشمنى‌ها ، هم?ن مخالفت‌ها از اوّل انقلاب بود ؛ اگر ?ک روزى هم مسئله‌ى هسته‌اى حل شد - فرض کن?د جمهورى اسلامى عقب‌نش?نى کرد ؛ همان‌که آن‌ها م?‌خواهند - خ?ال نکن?د مسئله تمام خواهد شد ؛ نه ، ده بهانه‌ى د?گر را به‌تدر?ج پ?ش م?‌کشند : چرا شما موشک دار?د ؟ چرا هواپ?ماى بدون سرنش?ن دار?د ؟ چرا با رژ?م صه?ون?ستى بَد?د ؟ چرا رژ?م صه?ون?ستى را به رسم?ّت نمى‌شناس?د ؟ چرا از مقاومت در منطقه‌ى به قول خودشان خاورم?انه حما?ت م?‌کن?د ؟ و چرا ؟ و چرا ؟ و چرا ؟ مسئله ا?ن ن?ست که ا?ن‌ها سرِ قض?ّه‌ى هسته‌اى با جمهورى اسلامى اختلاف پ?دا کرده باشند ؛ نه ، تحر?م آمر?کا از اوّل انقلاب شروع شد ... مسئله مسئله‌ى د?گرى است ؛ [مسئله ا?ن است که‌]ملّت ا?ران به خواسته‌هاى آمر?کا نه گفت ، ملّت ا?ران گفت آمر?کا عل?ه ما ه?چ غلطى نم?‌تواند بکند . ا?ن‌ها با موجود?ّت جمهورى اسلامى مخالفند ، با نفوذ و اقتدار جمهورى اسلامى مخالفند . »
منبع: وبلاگ در انتظار ?ار

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۲ ، ۱۰:۵۶
سرباز گمنام
مواضع اخ?ر رئ?س جمهور ا?الات متحده آمر?کا درباره ماه?ت تحر?م‌ها? ضدا?ران?،‌ عمق راهبرد? تاک?دات
 رهبر معظم انقلاب و آ?نده‌‌نگر? ا?شان را پس از 17 ماه کاملا روشن‎ کرد.

به گزارش جهان ن?وز، رهبر معظم انقلاب در تار?خ سوم مردادماه ?? در جمع کارگزاران جمهور? اسلام? سخنان مهم? را درباره ماه?ت تحر?م ها ب?ان کردند که پس از رو?دادها? اخ?ر در س?است خارج? ا?ران،‌ ارزش و اهم?ت راهبرد? آن بر همگان روشن شده است.          
                                                                                                                   
ا?شان در آن سخنران? تصر?ح کردند: ?ک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائى دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد. این چیزهائى که الان آنها تهدید میکنند، تحریم میکنند، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستى، هیچ کس ذى‌نفع از این تحریمها نیست. دیگران را با زور و با فشار و با رودربایستى و با این چیزها وارد میدان کردند. خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستى نمیتواند خیلى ادامه پیدا کند - یک مدتى است - شاهدش هم این است که مجبور شدند بیست تا کشور را از همین تحریمهاى نفتى و امثال اینها استثناء کنند! دیگرانى هم که استثناء نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما میخواهیم، آنها دنبال راه‌حل میگردند. بنابراین بایستى مقاومت کرد. خب، اینها واقعیتهاى ملموس است. اینهائى که عرض کردم، هیچکدامش تحلیل نبود، ذهنى نبود؛ چیزهائى است که مشاهده میکنیم.

حدود 17 ماه پس از ا?ن سخنان راهبرد?، باراک اوباما در اظهارات? در موسسه بروک?نگز و گفتگو با سابان ضمن تا??د صحت آن، عمق و اهم?ت دستور رهبر انقلاب رو ب?ش از پ?ش روشن کرد.

اوباما در تار?خ ?? آذر ?? در پاسخ به ا?ن پرسش سابان که "ما می توانیم کار خودمان را کنترل کنیم اما آیا می توانیم کار دیگران را نیز در قبال تحر?مها کنترل کنیم؟" عنوان کرد:

یکی از مسائلی که ما را همیشه نگران می کرد این بود که اگر در تلاش برای حل و فصل دیپلماتیک این مسئله حسن نیت نشان ندهیم ، تحریم‌ها به تدریج فرو می‌ریزد.

بخاطر داشته باشید دو سال کار فشرده دیپلماتیک موجب شد این تحریم ها شکل بگیرد. اینها فقط تحریم های یکجانبه آمریکا نیست بلکه تحریم هایی هستند که در آن روسیه ، چین و برخی از متحدان مان از جمله کره جنوبی و ژاپن که تحریم ها را پرهزینه می بینند ، مشارکت دارند.اما به همین علت است که این تحریم ها مفید واقع شده اند. ...... فکر می کنم خلاصه اختلافات بین من و نتانیاهو درباره مسئله ژنو ا?ن است که (به اعتقاد نتان?اهو) اگر ما فقط فشارها اعم از تحریم های جدید ، تحریم بیشتر ، تهدید نظامی و ... را افزایش دهیم ایران در نهایت تسلیم می شود. اما پاسخ من دو نکته است: اول?ن نکته درباره علت جواب دادن تحریم هاست و آن ا?ن است که دیگر کشورها مطمئن هستند که ما تحریم را فقط بخاطر تحریم وضع نکرده ایم بلکه واقعاً به این علت وضع کردیم که ایران را به میز مذاکره بیاوریم و مسئله را حل و فصل کنیم. و اگر برداشت بین المللی این بود که ما در حل و فصل دیپلماتیک این مسئله حسن نیت نداریم ، واقعاً ساختار تحریم ها فرو می ریخت.

ب? شک تامل و بررس? ا?ن رو?داد و سخنان، راهگشا و نشانگر مس?ر درست برا? نوع برخورد با غرب و گروه 1+5 است؛ موضوع? که افکار عموم? همزمان با حما?ت از دستگاه د?پلماس?، اجرا? آن را از دولتمردان انتظار دارند. 

همچن?ن تجربه اخ?ر ا?ن واقع?ت را نشان داد که تاک?دات راهبرد? و آ?نده نگرانه رهبر انقلاب، تک?ه گاه? محکم برا? مسئولان خواهد بود.
منبع: جهان ن?وز

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۲ ، ۱۲:۵۳
سرباز گمنام
سالها به دنبال ?ک? از اشرار بزرگ س?ستان و بلوچستان بود?م. ا?ن شرور هم در مسأله
 قاچاق مواد مخدر فعال?ت ز?اد? داشت و هم تعداد ز?اد? از پاسداران را به شهادت رسانده بود.

به گزارش جهان، حافظان امن?ت کشور، همواره درصدند تا ترور?ست ها و اشرار عامل ناامن? را در چنگال قانون گرفتار کنند. چند?ن سال پ?ش ?ک? از ا?ن اشرار توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلام? دستگ?ر م? شود. اما پس از دستگ?ر? و اطلاع ?افتن رهبر معظم انقلاب از ماجرا، ا?شان دستور به آزاد? ا?ن شرور م? دهند. ?ک? از سرداران بزرگ سپاه در ب?ان جزئ?ات ا?ن واقعه م? گو?د:     

سالها به دنبال ?ک? از اشرار بزرگ س?ستان و بلوچستان بود?م. ا?ن شرور هم در مسأله قاچاق مواد مخدر فعال?ت ز?اد? داشت و هم تعداد ز?اد? از پاسداران را به شهادت رسانده بود. بالاخره توانست?م با روشها? پ?چ?ده اطلاعات? او را به منطقه ? خاص? برا? مذاکره دعوت کن?م. پس از ورود او و همراهانش به آنجا دستگ?رشان کرد?م و به زندان انداخت?م. خ?ل? خوشحال بود?م. او کس? بود که م? توانست حکم قضا?? اش مثلا پنجاه بار اعدام باشد.

در جلسه ا? که خدمت مقام معظم رهبر? رس?ده بود?م، ا?ن مسأله را مطرح کردم و خبر دستگ?ر? و شرح ما وقع را به ا?شان گفتم و منتظر عکس العمل مثبت و خوشحال? ا?شان بودم.

رهبر معظم انقلاب بلافاصله فرمودند:«هم?ن الآن بگو??د آزادش کنند»!!!

من بدون چون و چرا زنگ زدم و بلافاصله با تعجب بس?ار ز?اد پرس?دم: آقا! چرا؟ من اصلا متوجه نم? شوم که چرا با?د ا?ن کار را م? کردم؟ چرا دستور داد?د آزادش کن?م؟

رهبر? گفتند:«مگر نم? گو?? دعوتش کرد?م؟»

دستور اسلام است که اگر از کس? دعوت م? کن? و مهمان توست، حت? اگر قاتل پدرت هم باشد حق ندار? او را آزار ده?.

من بعد از ا?ن جمله خشکم زد و البته ا?شان فرمودند:«حتما دستگ?رش کن?د.» چند? بعد ما هم در ?ک عمل?ات سخت د?گر دستگ?رش کرد?م.

+ ا?ن ماجرا آدم را ?اد ماجرا? مسلم بن عق?ل و ابن ز?اد در خانه ? هان? م? اندازد...
+خدا?ا تو را به خاطر داشتن چن?ن رهبر عز?ز? شکر م? گو?م...
+مرگ بر ضد ولا?ت فق?ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ادامه مطلب هم درس? اخلاق? از آقا? سع?د جل?ل? گذاشتم
حتما بخون?د
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۲ ، ۱۸:۱۲
سرباز گمنام
?ک هفته بود کارتها? عروس? رو? م?ز بودند. هنوز تصم?م نگرفته بود چه کسان? را دعوت کند. ل?ست مهمانها و کارها? عروس? ذهنش را پر کرده بود…


برا? عروس مهم بود که چه کسان? حتما در عروس? اش باشند. از ا?نکه دا??ش سفر بود و به عروس? نم? رس?د دلخور بود…
کاش م? آمد …
خ?ل? از کارت ها مخصوص بودند. مثلا فلان دوست و فلان رئ?س … خودش کارتها را م? برد با همسرش! سفارش هم م?کرد که حتما ب?ا?ند…
اگر ن?ا??د دلخور م?شوم. دلش م? خواست عروس? اش بهتر?ن باشد. همه باشند و خوش بگذرانند. تدارک هم د?ده بود. آهنگ و ارکست هم حتما با?د باشند، خوش نم? گذرد بدون آنها!!!
بهتر?ن تالار شهر را آذ?ن بسته ام. چند تا از دوستانم که خوب م?رقصند حتما با?د باشند تا مجلس گرم شود. آخر شوخ? نبود که. شب عروس? بود…
همان شب? که هزار شب نم?شود. همان شب? که همه به هم محرمند. همان شب? که وقت? عروس بله م?گو?د به تمام مردان شهر محرم م?شود ا?ن را از ف?لم ها?? که در فضا? سبز داخل شهر م?گ?رند فهم?دم…
همان شب? که فراموش م?شود عالم محضر خداست. آهان ?ادم آمد. ا?ن تالار محضر خدا ن?ست تا م? توان?د معص?ت کن?د. همان شب? که داماد هم آرا?ش م?کند. همه و همه آمدند حت? …
اما ………………… کاش امام زمانمان “عج” بود.
حق پدر? دارد بر ما…
مگر م? شود او نباشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عروس برا?ش کارت دعوت نفرستاده بود، اما آقا آمده بود.
به تالار که رس?د سر در تالار نوشته بودند:
(ورود امام زمان”عج” اک?دا ممنوع!)
دورترها ا?ستاد و گفت: دخترم عروس?ت مبارک!
ول? ا? کاش کار? م?کرد? تا من هم م? توانستم ب?ا?م …. مگر م?شود شب عروس? دختر، پدر ن?ا?د. من آمدم اما …
گوشه ا? نشست و دست به دعا برداشت و برا? خوشبخت? دختر دعا کرد….
?ا صاحب الزمان شرمنده ا?م ...
 

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۲ ، ۱۷:۳۲
سرباز گمنام

ش?خ آمر?کا?? و شبکه امام حس?ن ؛ توه?ن به نظام اسلام? و امام خامنه ا?

+ فیلم


روحان? نما?? با نام صادق ش?راز? که شبکه ? ماهواره ا?ِ "امام حس?ن ت? و?" را قبل ها راه انداز? کرده بود ، در شبکه ها? خود به تبل?غ و تمج?د قمه زن? پرداخته است و در خانه ? خود که در عکس ز?ر مشاهده م? کن?د مراسم قمه زن? راه انداخته است :فتاوا? صادق حس?ن? ش?راز? در مورد قمه زن? :


آ?ا قمه زن? در روز عاشورا و همچن?ن سا?ر شهادت ها حلال است ?ا حرام ؟

قمه زنى جا?ز بلکه مستحب !!!!! و از شعائر حس?نى !!!!! مى باشد و مواسات با رسول خدا و حضرت صد?قه کبرى فاطمه زهرا و مولا ام?ر مؤمنان و اهل ب?ت سلام الله عل?هم اجمع?ن م?باشد .


بعض?‌ها م?‌گو?ند بجا? قمه زدن در روز عاشورا ب?ا??د خون خود را اهدا? ب?ماران کن?د . نظرتان راجع به ا?ن موضوع چ?ست ؟ 

اهدا? خون بس?ار مطلوب است ، ولکن ه?چ چ?ز جا? قمه زدن روز عاشورا را نم?‌تواند بگ?رد !!!!! ، لذامؤمنان و محبان اهل ب?ت عل?هم السلام سع? بر آن داشته باشند که روز عاشورا قمه بزنند و روز م?لاد حضرت ، خون خود را اهدا نما?ند . 


شبکه ماهواره ا?ِ امام حس?ن (عل?ه السلام) ?ک? از شبکه ها? صادق ش?راز? است که سابقه تبل?غ قمه زن? ، خراب کردن چهره ? مذهب تش?ع در د?د مردم جهان ، توه?ن به ولا?ت فق?ه و شخصِ امام خامنه ا?(حفظه الله) ، ا?جاد اختلاف شد?د ب?ن ش?عه و سن? ، حما?ت از فتنه ?? و حمله به نظام مقدس جمهور? اسلام? را دارد . 

شبکه ها? متنوع? که توسط صادق ش?راز? اداره م? شوند با نام دفاع از د?ن و اهل ب?ت (عل?هم السلام) ،پ?کره ? د?ن را هدف قرار داده اند . تعدد شبکه ها? ا?شان در عکس ز?ر قابل رو?ت است :

مشخص ن?ست هز?نه ? فوق العاده سنگ?ن چن?ن شبکه ها?? که ب?ست و چهار ساعته برنامه دارند و ?ک پ?ام تبل?غات? هم در آن ها پخش نم? شود از کجا تام?ن م? گردد ؟!؟! ( البته تا حدود? از طرز فعال?ت ا?ن نامردها معلومه که تنها استکبار م?تونه ا?ن همه کمک به ا?ن شبکه ها کنه که علاوه بر تشد?د اختلاف ب?ن ش?عه و سن? ، به تضع?ف و حمله به نظام اسلام? و ولا?ت فق?ه و . . . بپردازند . . . !!! )


پ ، ن : آدم وقت? ا?ن چ?زها رو م? ب?نه ب?شتر به مظلوم?ت نظام اسلام? و امام خامنه ا? پ? م?بره که چطور ?ک سر? تندرو که باعث ذلت اسلام هستن به ا?ن ارزش ها هجوم م? برند . از خدا م?خوام که روز به روز به رسوا?? و ب? آبرو?? ا?ن اشخاص اضافه کنه . منبع درآمد? ا?ن فعال?ت ها کاملاً مشخص هست که کشورها?? نظ?ر انگلستان ، آمر?کا ، طفل حروم زاده ، اسرائ?ل ، و د?گرمستکبر?ن جهان عاشق ا?نگونه کارها هستن و سابقه ? خ?ل? خوب? در ا?ن کارها دارن . وقت? به تعدد و ک?ف?ت کار کردن ا?ن شبکه ها و اشخاص نگاه م? کنم دوست دارم از غصه زار بزنم که دشمنان ولا?ت فق?ه که به گفته ? روح الله کب?ر همان ولا?ت رسول الله هستش ، چطور دارن تلاش م? کنن و در رسانه ها و جهان فعّال هستن ول? ما ا?ران? ها و معتقدان به ولا?ت و اسلام ناب دست رو? دست گذاشته ا?م و با وجود ا?ن همه شبکه داخل? ، ه?چ شبکه ا? به نام : " ولا?ت فق?ه ت? و? ، مهدو?ت ت? و? ، زم?نه سازان ظهور ت? و? ، انقلاب اسلام? ت? و? ، وحدت ت? و? و . . . " ندار?م و خودمون رو با شبکه ها?? مثل نس?م ، آ? ف?لم ، نما?ش و . . . مشغول کرده ا?م و دنبال باز? هست?م . به خدا قسم نم? تون?م جواب امام زمان عج رو بد?م . کار? کن?د .       


برا? د?دن دو ف?لم از توه?ن ها و ضربه ها? ا?ن شبکه به نظام اسلام? و ولا?ت فق?ه 
به ادامه مطلب برو?د . . . 

 
منبع : وبلاگ در انتظار ?ار
۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۲ ، ۲۰:۴۵
سرباز گمنام

ب?ن نماز ، وقت دعا گر?ه م? کن?
با هر بهانه در همه جا گر?ه م? کن?
در التهاب آهِ خودت آب م? شو?
م? سوز? و بدون صدا گر?ه م? کن?
هر چند زهر قلب تو را پاره پاره کرد
اما به ?اد کرب و بلا گر?ه م? کن?
اصلاً خود تو کرب و بلا? مجسّم?
وقت? برا? خون خدا گر?ه م? کن?
آبِ خوش از گلو? تو پا??ن نم? رود
با ناله ها? وا عطشا گر?ه م? کن?
با ?اد روزها? اسارت چه م? کش? ؟
هر شب بدون چون و چرا گر?ه م? کن?
با ?اد زلفِ خون? سرها? ن? سوار
هر صبح با نس?م صبا گر?ه م? کن?
هم پا? ن?زه ها همه جا گر?ه کرده ا?
هم با تمام مرث?ه ها گر?ه م? کن?
د?گر بس است "چشم ترت درد م? کند "!
از بس که غرق اشک عزا گر?ه م? کن?


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۲ ، ۰۷:۳۰
سرباز گمنام
...

اما در ب?‌شرمانه‌تر?ن اقدام پدر ?ک? از شهدا? هسته‌ا? حاج رح?م احمد? روشن هدف ا?ن عمل?ات رسانه‌ا? قرار گرفت. سا?ت تدب?ر که از سا?ت‌ها? اصل? حام? دولت به شمار م?‌آ?د، در اقدام? توه?ن‌آم?ز و ب?‌سابقه، پس از خوددار? خانواده شه?د روشن از حضور در برنامه استقبال از وز?ر خارجه و کنفرانس خبر? ر??س‌جمهور? و مصاحبه پدر شه?د مبتن? بر نقد توافق ژنو و انتقاد از اخراج ت?م شه?د احمد? روشن از سازمان انرژ? اتم?، با انتشار متن? ا?ن پدر شه?د را متهم به حاش?ه‌ساز?، تهمت زن? و تضع?ف مذاکرات، سطح?‌گر?، هز?نه کردن خون فرزند خود برا? اغراض س?اس?، غرض‌ورز? س?اس?، و برخورد س?اس? کرد.


ا?ن اقدام ب?‌سابقه در توه?ن به خانواده شهدا، آن هم تنها به جرم انتقاد از روند مذاکرات و اخراج همکاران فرزند شه?دشان از انرژ? اتم?، و حاضر نشدن در کنفرانس خبر? و استقبال از وز?رخارجه به دل?ل انتقاد به مذاکرات و انتقاد از اخراج ت?م فرزند شه?دشان روشن نه تنها ?ک حرکت زشت و ب?‌سابقه که در تضاد با اعتدال و شعارها? ر??س جمهور است. فارغ از ا?ن‌که ا?ن نوع برخورد با منتقد?ن و زدن لکه ننگ و ا?جاد مارپ?چ سکوت و زندان سراسرب?ن ناپذ?رفته است. برخورد ا?ن‌گونه با خانواده‌ها? شهدا آن‌هم به جرم انتقاد در چارچوب نظام و عدم رأ? دادن به ر??س جمهور منتخب در طول انتخابات، اقدام زشت ب?‌سابقه‌ا? است که اگر برخورد جد? با آن صورت نپذ?رد در دراز مدت، نه تنها زم?نه انزوا? فرزندان انقلاب که زم?نه? عقب‌نش?ن? جد? از ارزش‌ها را فراهم م?‌کند.

حال سؤال ا?نجاست آ?ا ر??س‌جمهور، که در طول ماه‌ها? گذشته بر رو? عملکرد رسانه‌ها? زنج?ره‌ا? مکتوب و مجاز? که به نام حما?ت از ا?شان رفتارها?? ا?ن‌گونه داشته‌اند، باز هم سکوت اخت?ار خواهند کرد، و راه برا? تبد?ل کشور به پادگان و زندان برا? منتقد?ن باز خواهد ماند. آ?ا ر??س جمهور نبا?د بر اساس آموزه‌ها? علو? بر دهان متملقان خاک بپاش?د و با تندرو? و توه?ن به خانواده شهدا به نام اعتدال و حما?ت از ا?شان برخورد کنند ?ا زندان سراسرب?ن و مارپ?چ سکوت ا?جادشده به‌وس?له رسانه‌ها? حام? ا?شان از نقد منتقد?ن به سمت توه?ن به خانواده‌ها? شهدا و مبان? انقلاب حرکت خواهد کرد؟ فارغ از دولت که طب?عتاً در ا?ن قض?ه ذ?‌نفع به حساب م?‌آ?د، آ?ا قوه قضائ?ه نسبت به ا?ن توه?ن به حر?م خانواده شهدا اقدام? از خود نشان نخواهد داد؟

برا? خواندن متن کامل به جهان ن?وز مراجعه کن?د 

منبع: جهان ن?وز

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۲ ، ۰۷:۰۹
سرباز گمنام

در دانشگاه به قول خودش روشنفکر بود . ?ک روز فهم?د که من بس?ج? هستم . جلو? جمع برگشت گفت : شن?ده ام تو هم چماق بدست? ؟ گفتم بله چماق بدستم . زمان دفاع مقدس که امثال تو سوراخ موش اجاره م? کردند چماقمان را برداشت?م و به شکل اسلحه در آورد?م و برا? شماها س?نه سپر کرد?م . بعد از دفاع که شما ها دنبال عشق و حالتان بود?د چماقمان را دست گرفت?م و شکل کلنگ در آورد?م و شروع به آبادان? کشور وساختن سد ها و جاده ها و ن?روگاه ها کرد?م . وقت? زلزله بم و س?ل گلستان و زلزله آذربا?جان و ... آمد و شماها در خانه ها? خود لم م? داد?د و فر?اد انسان دوست? سر م?داد?د چماق ها?مان را برداشت?م و به شکلبرانکارد در آورد?م و رفت?م تا مردم را از ز?ر آوار و گل و لا? در ب?اور?م . زمان? که شما به فکر کو? دانشگاه وعشق باز? ها?تان بود?د چماق ها? مان را برداشت?م و به شکل ب?ل در آورد?م و رفت?م اردو ها? جهاد? تا بهمحرومان کشور کمک کن?م . زمان? که شما ها دنبال ناموس مردم بود?د و عده ا? ب? غ?رت مثل خودتان دنبال ناموستان بودند چماق ها?مان را برداشت?م تا از ناموس شما ها دفاع کن?م .اما شما ها چه کرد?د ؟ مگر نم?گو??د روشنفکر هست?د ؟ مگر نم?گو?د گفتگو? تمدن ها ؟ پس چرا چماقتان را برداشت?د و مثل شعبان ب? مخ ها کشور را به آشوب کش?د?د ؟ ش?شه ها را شکست?د ، ماش?ن ها را آتش زد?د ، خ?ابان ها را بست?د ، از ب?گانه دفاع کرد?د ، به کشور خ?انت کرد?د ، به اقتصاد ضربه زد?د ، اوتو ها و لباسشو?? ها را در ساعت 8 شب روشن کرد?د تا برق ب?مارستان ها قطع شود و .... پس کو آن همه شعار ها? قشنگتان ؟ پس کو روشنفکر?تان ؟ بله من چماق بدستم و به ا?ن چماق بدست? افتخار م? کنم اما تو چ? ؟

پ,ن : هفته بس?ج بر رهبر کب?ر آزادگان جهان و مقام معظم رهبر? و تمام در?ادلان مبارک و فرخنده باد .

منبع: ,وبلاگ  در انتظار ?ار

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۲ ، ۰۹:۲۳
سرباز گمنام


برگ در هنگام زوال م? افتد و م?وه در هنگام کمال؛

بنگر که چگونه م? افت?؛ چون برگ? زرد ?ا س?ب? سرخ؟

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۲ ، ۲۱:۰۰
سرباز گمنام

از یکی از مسئولین اطلاعات پرسیدم: "یعنی چی گردانها محاصره شدن آخه عراق که جلو نیومده اونها هم که توی کانال سومو دوم هستن". اون فرمانده هم جواب داد: "کانال سومی که ما تو شناسایی دیده بودیم با این کانال فرق داره، این کانال و چندکانال فرعی دیگه رو عراق ظرف همین دو سه روز درست کرده. این کانالها درست به موازات خط مرزی بود ولی کوچکتر و پر ازموانع. "بعد ادامه داد: " گردانهای خط‌شکن برای اینکه زیر آت?ش دشمن نباشن رفتن داخل کانال. با روشن شدن هوا تانکهایعراقی هم جلو اومدن و دو طرف کانال روبستن. عراق هم همین طور داره رو سر اونها آتیش می‌ریزه". بعد کمی مکث کرد وادامه داد: "می‌دونی عراق شانزده نوع مانع سر راه بچه‌ها چیده بود . می‌دونی عمق موانع نزدیک چهار کیلومتر بوده، می‌دونی منافقین تمام اطلاعات این عملیات رو به عراقی‌ها داده بودن. " خیلی حالم گرفته شد ، با بغض گفتم: "حالا باید چیکارکنیم" گفت: "اگه بچه‌ها بتونن مقاومت کنن یه مرحله دیگه از عملیات رو انجام می‌دیم و اونها رو می‌یاریم عقب"

 در همین حین بیسیم‌چی مقر گفت: "از گردان‌های محاصره شده خبر اومده"، همه ساکت شدند، بیسیم‌چی گفت: "میگه برادر یاری با برادر افشردی دست داد". این خبر کوتاه یعنی فرمانده گردان حنظله به شهادت رسید. عصر همان روز هم خبر رسید حاج حسینی و ثابت‌نیا، معاون و فرمانده گردان کمیل هم به شهادت رسیدند. توی قرارگاه بچه‌ها همه ناراحت بودند و حال عجیبی در آنجا حاکم بود.

 ***

بیستم بهمن ماه، بچه‌ها آماده حمله مجدد به منطقه فکه ‌شدند. صبح، یکی از رفقا رادیدم که از قرارگاه می‌آمد پرسیدم:"چه خبر؟" گفت: "الان بیسیم‌چی گردان کمیل تماس گرفته بود و با حاج همت صحبت کرد و گفت:" شارژ بیسیم داره تموم میشه، خیلی از بچه‌ها شهید شدن، برای ما دعاکنین، به امام هم سلام برسونید و بگید ما تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم".

بق?ه در ادامه مطلب


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۲ ، ۱۶:۵۰
سرباز گمنام