منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

آنچه که پشت پرده "ولنتا?ن" را ا?ن روزها ب?شتر نما?ان م? کند، تلاش و تبل?غات برا? از هم پاش?دن بن?ان خانواده ها، جلوگ?ر? از ازدواج و ترو?ج دوست ?اب? و دوست گز?ن? به جا? انتخاب همسر و تشک?ل خانواده است. ا?ن اهداف در قالب سر?الها? ماهواره ا? فارس?‌زبان که به حر?م خانواده ها هجوم ب?شتر? آورده است، نمود ع?ن? تر? دارد که البته همراه با واردات "ولنتا?ن" که سال?ان سال است اتفاق افتاده در ?ک س?است تعر?ف م? شوند!
سرو?س فرهنگ? جهان ن?وز ـ عل? ستوده ن?ا: "ولنتا?ن" در واقع ?ک مناسبت غرب? و فرهنگ واردات? است که چند سال? است م?ان جوانان باب شده و همه ساله در روز ?? بهمن مطابق با ?? فور?ه همراه با آداب و رسوم به خصوص? برگزار م? شود. جشن? همراه با هد?ه دادن و دوست? و عشق ورز?دن به نامحرم و جنس مخالف که در واقع فرصت? است تا دوست? ها? خ?ابان? از سو? متول?ان ابتذال، هو?ت? پوشال? ?ابد. 

ا?نکه ا?ن روز چه تار?خچه ا? دارد و بر اساس چه رو?داد? گرام? داشته م? شود، نکته ا? است که همچنان نه منابع مبدع ا?ن طرح و نه پ?روانشان اطلاعات موثق? برا? پا?ه و اساس آن ندارند و تنها قصه ا? ساختگ? و تا??د نشده، محمل? برا? گرام?داشت ا?ن روز عنوان شده و جالب ا?نجاست که بس?ار? از جوانان وطن? بدون اطلاع از ر?شه ا?ن افسانه ساختگ?، پ?رو ا?ن فرهنگ واردات? شده اند که ا?ن گونه قصه ساز? شده است: 

"زمان? فرمانروا? روم باستان برا? حفظ آمادگ? سربازانش، از ازدواج آنها جلوگ?ر? م? کرده است به ا?ن دل?ل که ازدواج باعث سست? آنها خواهد شد. در ا?ن ب?ن کش?ش? به نام "ولنتا?ن" مبادرت به عقد سربازان با دختران م? نموده است که پس از اطلاع فرمانروا، به زندان م? افتد. کش?ش در زندان عاشق دختر زندانبان شده و خطاب به و? کارت ها?? را م? نوشته است و عاقبت در روز ?? فور?ه به دستور شاه وبه جرم اقداماتش اعدام شده و توسط غرب? ها "شه?د عشق" نام?ده م? شود!" 

اما آنچه موجب شده تا ا?ن افسانه، به شدت توسط رسانه ها? خارج? و در تمام دن?ا تبل?غ شود، درونما?ه ضدفرهنگ? ا?ن جر?ان است که مبنا?? برا? رواج فرهنگ ب?‌بند و بار? و ابتذال است و هر ساله تحت عنوان "روز عشق" انواع و اقسام اعمال ناپاک و خلاف اخلاق در پوشش پاک عشق و محبت انجام م? گ?رد! 

آنچه که پشت پرده "ولنتا?ن" را ا?ن روزها ب?شتر نما?ان م? کند، تلاش و تبل?غات برا? از هم پاش?دن بن?ان خانواده ها، جلوگ?ر? از ازدواج و ترو?ج دوست ?اب? و دوست گز?ن? به جا? انتخاب همسر و تشک?ل خانواده، است. ا?ن اهداف در قالب سر?الها? ماهواره ا? فارس?‌زبان که به خانواده ها هجوم ب?شتر? آورده است، نمود ع?ن? تر? دارد که البته همراه با واردات "ولنتا?ن" که سال?ان سال است اتفاق افتاده، در ?ک س?است تعر?ف م? شوند! 

شا?د با بررس? و تدق?ق پشت پرده ا?ن طرح بتوان به لا?ه ها? مختلف دستور اسلام مبن? بر ازدواج و تشک?ل خانواده پ? برد و با بررس? کل?ه اقدامات اسلام هراسانه غرب?ها، بتوان به هو?ت طراحان "روز ولنتا?ن" به عنوان قطره ا? از در?ا? مهاجمان فرهنگ? پ? برد و ا?ن سؤال را ب?ش از پ?ش در ذهن مرور کرد که رواج چن?ن افسانه ا? و تلاش برا? فرهنگ ساز? آن، چه دل?ل? جز اشاعه فساد و فحشا م? تواند داشته باشد و چه بسا که ا?ن روز فرصت? است برا? تمد?د عشق ناپاک دو نامحرم که سرنوشت ب?شتر ا?ن محبت ها? بدون عمق و ر?شه، قطعا بر کس? پوش?ده ن?ست. 

اما رواج ا?ن فرهنگ واردات? نگران کننده تر م? شود وقت? بدان?م که در م?ان برخ? پدران و مادران هم رسوخ کرده است. اگر چه مرد به همسر خود و زن به شوهرش در ا?ن روز به اصطلاح عشق م? ورزد، اما ا?ن حرکت در چن?ن روز? در سا?ه تبل?غات شبکه ها? ماهواره ا?، تنها م? تواند برا? جوان و فرزند خانواده به عنوان ?ک الگو تلق? شده و مهر تأ??د? باشد بر ?ک فرهنگ غلط و ناپاک که حاصل آن دور? گز?ن? از ازدواج و حفظ روابط? است برا? فروپاش? اخلاق? جامعه. 

اگرچه برخ? اعتقاد دارند نفوذ آ??ن‌ها?? نظ?ر روز "ولنتا?ن" ناش? از تهاجم فرهنگ? است، اما به نظر م? رسد ا?ن موضوع به علت خلاء فرهنگ? جامعه در ا?ن زم?نه، مورد استقبال قرار گرفته است. در حال? که ا?ن پد?ده در فرهنگ و تار?خ ما وجود دارد اما درست و پررنگ به جوانان معرف? نشده است. روز مادر، روز پدر، روز دختر، روز ازدواج حضرت عل?(ع) و فاطمه زهرا(س) تنها نمونه ا? از فرهنگ مذهب? ماست که نه تنها افسانه ن?ست و قصه ساز? نشده است که ر?شه در باورها و مذهب ما دارد و حتما م? تواند به استحکام خانواده و عشق حق?ق? همراه با هو?ت کمک کند. 

و نکته قابل تامل ا?ن است که مسؤول?ن فرهنگ? ما نه تنها سع? در فرهنگ‌ساز? صح?ح، گسترده، بجا، مستمر و خلاقانه برا? گسترش آ??ن ها و باورها? مذهب? مان به عنوان جا?گز?ن ا?ن فرهنگ واردات? ندارند، بلکه بعضا نسبت به ا?ن پد?ده که اتفاقا گسترش بس?ار ز?اد? هم به دل?ل اطلاع رسان? نادرست از سو? ما و اطلاع رسان? گسترده از سو? شبکه ها? ماهواره ا? پ?دا کرده است سکوت کرده اند. 

هر چند مراکز فرهنگ? و اجتماع? به نوع? تلاش م?‌کنند تا با سکوت نسبت به آن، رسم?ت و وجاهت عموم? را از ا?ن فرهنگ غرب? و واردات? بگ?رند، اما متاسفانه در سا?ه ا?ن سکوت و در روزها? منته? به ا?ن مراسم، و?تر?ن بس?ار? از مغازه ها منقش و مز?ن به هدا?ا? "ولنتا?ن" م? شود! 

به نظر م?‌رسد معرف? شا?سته رسوم و آ??ن‌ها، اند?شه و افکار چهره‌ها? شاخص که الگوها? مذهب? ما هستند م? تواند هو?ت‌بخش فرهنگ و تمدن ا?ران? ـ اسلام? باشد. ضمن ا?نکه تهاجم فرهنگ? در سا?ه خلاء فرهنگ? ا?جاد شده است، پس سکوت و ناد?ده گرفتن واقع?ات آن هم از جنس "ولنتا?ن" راه حل مناسب? برا? مقابله ن?ست.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۲ ، ۱۸:۱۵
سرباز گمنام

اگرلحظه هابایستند چشمانم رادوباره به سوی آن تاریکی بقیع راببینند

همان جایی که سکوت شب هایش پرازفریاداست

همان جایی که فریادهای مادرپهلوشکسته را درخوددفن کرده است...

آن جایی که شب هایش بافانوس های آسمان بی انتهای حضرت عشق روشن مانده

اگرلحظه هابایستند

خاک پاکش رادوباره لمس میکنم همان خاک هایی ک عطرتنهایی "فاطمه(س)" دختر رسول خدارادربردارد، همان خاک هایی ک بوی غربت وتنهایی علی(ع) را میرساند...

اگرلحظه هابایستند

بانگاه کردن به ستونهای مسجدالنبی ،پروردگارم را به خاطر نعمتی که نصیبم کرده بودسپاس میگفتم و هزارهزاربار سربه سجده میگذاشتم

اگر لحظه ها بایستند

درکنارچاه های مدینه می مانم چراکه انعکاس نجوای علی (ع) راباخوددارد

پلک نمیزنم که چشمانم ازچادرسیاه وباشکوه کعبه لحظه ای بی نصیب نماند

اما

   لحظه ها هیچگاه نایستاده اند ، نمی ایستند ونخواهندایستاد! آری لحظه ها می گذرند ودیگر پشت سرشان راهم نمیبینند...

آن هنگام که  سر برخاک نهادم وخاک، فروشکستنم راحس میکرد وآن هنگام که دستهایم رابلندکرده بودم وازخدایم میخواستم ازخویش بگریزم وبه اوبپیوندم وآن هنگام که هوابوی رسیدن وبوی مناجات میداد، دیگرهیچگاه برنخواهندگشت...

وآن لحظه ای که باخانه حق کمترین فاصله راداشتم وازهمه وقت به من نزدیکتربود دیگرهیچگاه بازنمیگردد

وحال که لحظه ها درگذرندبه اجباربایستی لحظه های ارغوانی خورشیدرا به یادخورشید مدینه باحسرت نگریست

بارالها! لحظه هاازآن توست پس لحظه هایم راآنچنان که سزاوارتوست ،استمرارببخش

+ حجّکم مقبول

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۳:۱۹
سرباز گمنام

سلام به همگی

واقعا عذرخواهم

اول ازهمه ازآقا. واقعا شرمنده ام که لیاقت ندارم و...!

ازسرباز وهمچنین همه ی شما مهدی یاورای عزیز

خب...

الانم اومدم جای خالی سربازو واستون پرکنم

واااای دلم برات تنگ شده سرباز...

آره دیگه (حاجی /حاجیه) شد سربازمون

خوش ب حالت الان مدینه ای میدونم چه حال وهوایی داری...

ازهمتون خداحافظی کرد وحلالیت طلبید

مخصوصا حاجی(که بنده بهش سفارش کردم حتما واسه حاجی دعاکنه) ،  بی تو"فرزندآدم"(ماکه نفهمیدیم چی شدن! امیدوارم سربازبرمیگرده کشفش کنه)و...

هیچی دیگه فعلن همین ...تاسربازبرگرده...

+ ازطرف من همتون دعوتید خونه سرباز(میدونید که ولیمه مکه ای خوردن داره...!)۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۴
سرباز گمنام