منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

اله?...

فطرمان را فاطر

               ا?مانمان را فاخر

                           روحمان را طاهر

                                      امام مان را ظاهر

                                                   و?ارانش را وافر بگردان...

آم?ن...

ع?د سع?د فطر بر همه شما مهد? ?اوران عز?ز مبارک!!!

 


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۲ ، ۲۳:۰۶
سرباز گمنام
(با ب اشتراک گذاشتن ا?ن مطلب در وبلاگ خود ب ?ار? ش?ع?ان ب خاک و خون کش?ده و مظلوم بشتاب?د)

ا?ن روزها داغ شهادت عز?زان مان در سور?ه و مصر قرار از دل ها? ش?عه ربوده است؛

نسل کش? مان را آغاز کرده اند فرقه ? کث?ف وهاب?ت

اصلا انگار ا?نها انسان ن?ستند؛ از ح?وان درنده خو ترند...

 ?ا رسول الله امت تان را ب جرم عشقِ نفس تان، عل? بن اب?طالب عل?ه السلام ب خاک و خون کش?ده اند،

کودکان مان را سر م? برند و شکم زنان باردار را م? درند. مردان و زنان مان را قطعه قطعه کرده

و در کو? و برزن م? کشانند...

آهـــ و صد آهـــ ک از ا?ن همه مظلوم?ت و ب? کس? ب ک پناه ببر?م. ?ا رسول الله طعنه زنان ب کنا?ه م? گو?ند

پس آن امام و مقتدا?تان کجاست؟ چرا آن مصلح کل نم? آ?د؟

?ا محمد بن عبدالله ! ا? رسول رحمت و مهر، عر?ضه ? ما را ب درگاه خدا برسان?د، بفرما??د ش?عه شکا?ت دارد

از خودش ک غافل است، شکا?ت دارد از ظلم ها?? ک در طول تار?خ ب جرم حب مولا?ش بر او  رفته است.

شکا?ت دارد از تنها?? و غربت امامش، ب?چاره و وامانده شده ا?م، بگو چ کن?م. ب کدام?ن در بکوب?م.

از ائمه مان آموخته ا?م ب جز در خانه ? تو ه?چ در? را نکوب?م، خدا?ا ! خداوندا ! بر ب?چارگ? مان ترحم نما...

بر آن کودک ساله ا? ک از شدت غصه ? مرگ مادر و پدرش در مقابل د?دگانش، در دم جان داد، ترحم نما...

بر آن طفل چند ماهه ا? ک ش?شه ? ش?رش در دهانش خشک شده و غرقابه ? خون است، ترحم نما...

بر آن دخترک جوان? ک 20 وهاب? کث?ف تعرضش کردند و جان داد ترحم نما...

وا محمــــــــــــــــداه ...

وا عل?ــــــــــــــــــــاه....

وا حس?ــــــــــــــــناه....

آخر مگر ما صاحب ندار?م، مگر ما بابا ندار?م، خدا?ا ما بد، ما روس?اه، ما اهل کوفه، برا? دل آن پسر بچه ا?

ک پا? قطع شده اش را در بغل گرفته و ح?ران و ب?چاره در پ? مادرش م? گردد امام مان را برسان...

آ? ا? جامعه ? جهان? ک برا? تخم لاک پشت ها? در?ا? مد?ترانه نگران?د، در ا?ن سو? دن?ا اشک و خون

مادران جوان خاک را گل م? کند و م?ان گل و لا? ب دنبال عز?زان شان م? گردند.

در ا?ن سو? آبها? مد?ترانه انسان ها?? برا? زنده ماندن دست و پا م? زنند...

?ا زهرا? مرض?ه...مادر جان! دختران تان را ب? معجر کردند، مادر نخواه?د بر ما ا?ن اوضاع را...

مادر سادات، شما نزد خدا آبرو دار?د، از خدا بخواه?د فرج پسرتان را...


روزگارى مردم بحرین در بحرانی سخت متلاطم بودند:

بخاطر حیله ى وزیر بحرین در قضیه ى معروف أنار از طرف حاکم ، مختار بودند ک یکی از این سه گزینه را

انتخاب کنند:

?.براى أناری ک رویش اسم أبوبکر  لعنت الله عل?ه و عمر  لعنت الله عل?ه حک شده بود،جواب بیاورند.

?.مانند اهل کتاب جزیه دهند تا بتوانند، با أمنیت در بحرین زندگی کنند.

?.در غیر این صورت: مردانشان را می کشند و زنانشان را  ب اسارت می برند.

اما آنان ک امام شناس بودند...

دریافته بودند ک امام زمان نه تنها غیاث است بلکه الغوث و فریادرس محض است...

این کلام امیر درباره آخرین امام ب جانشان نقش بسته بود و در ذهنشان نشسته بود ک:

"هو اوسعکم کهفاً..(مهدی) پناهدهی اش از همه شما فراگیرتر است"

ب حضرت صاحب متوسل شدند و آن مهربان چنان گره از کارشان گشود ک حاکم ناصبی بحرین شیعه شد

و از مردم بحرین عذرخواهی کرد!!

تصور کن?د شخصی مثل صدام از شیعیان عذرخواهی کند!

أکنون ک نه تنها شیعیان بحرین، بلکه شیعیان در مصر و سوریه و عراق و پاکستان و...ب خاک و خون کشیده

می شوند؛ چقدر ب مولایمان استغاثه می کنیم؟

صدا? مظلوم? را م? شنو?م و چگونه است ک ب زندگ? مان، عاد? ادامه م? ده?م؟

فر?اد ب? کس? دخترکان مظلوم را م? شنو?م و دست رو? دست بگذار?م؟

حاشا و کلا !

ما از نسل سلمان?م و با غ?رت...

ما همان ها هست?م ک قلب هامان را برا? آمدن حضرت بابا?مان فرش م? کن?م...

ما همان ها??م ک جان م? ده?م اما ?ک وجب از خاک حرم عمه ? سادات را نم? ده?م...

ما همان ها??م ک پاکباخته ? امام مان هست?م و منتظر فرمانش...

ما همان ها??م ک خوب م? دان?م، درست است ک در راه سرباز? حضرت بابا م? لنگ?م، اما همه ?

تلاشمان را م? کن?م...


شاید کوچکترین وظیفه ? ما در برابر برادران و خواهران مسلمانمان ، ک در عین حال با ارزش و بزرگ است

استغاثه ب مولایمان باشد تا با دستان مبارک خود گره از کار شیعیان باز کنند!
 

طرح یک میلیون نماز استغاثه به آقا امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ب نیت تعجیل فرج

و رفع بلایات از شیعیان جهان!
 
منتظرانی ک مایلند به مولایشان استغاثه کنند تا یاری مولایشان را نظاره گر باشند،

"الغوث یا صاحب الزمان!" را ب شماره ? 30008045 ارسال فرمایند!

?ار? مان ده?د تا ا?ن ?ک م?ل?ون نماز بر بال فرشتگان ب عرش اله? رود، باشد ک باق?مانده ?

غ?بت آقامون بر ما بخش?ده شود.

ومن الله التوف?ق

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۳۳
سرباز گمنام

 

فراز? از دعا? وداع ماه رمضان...
...[خداوندا!] ا?ن ماه در م?ان ما به طور شا?سته ا? ز?ست، و با ما همچون هم صحبت? ن?کو بود، و بهتر?ن منفعت جهان?ان را نص?ب ما کرد، سپس وقتِ آن به پا?ان رس?د، و روزها? ما تکم?ل شد و از ما جداشد.
پس ما با آن وداع م?کن?م ف در حال? که وداع آن برا? ما سخت است، و رفتنش از م?ان ما سبب اندوه ما گشته، پس ما م?گو??م : سلام برتو ا? بزرگتر?ن ماه خدا و ا? ع?د اول?ا? خدا!
سلام برتو ا? دوست? که قدر و منزلتش بزرگ و هنگام نبودنش، فقدان آن درد آور است، و ا? ما?ه ? ام?د? که جدا?? ات رنج آور است!
سلام برتو ا? همسا?ه ا? که دل ها در تو رق?ق و نرم م? شود و گناهان کم م? گردد!
سلام برتو که چه حوادث بد? به سبب تو از ما دور شد، و چه بس?ار خ?رات? که از طرف تو بر ما وارد آمد!

خداوندا! در ا?ن ماه هرگناه کوچک ?ا بزرگ? را که مرتکب شد?م، و?ا به معص?ت? آلوده شد?م،  و ?ا ا?ن که خطا?? را از رو? عمد و ?ا فراموش? انجام داد?م، برخود ظلم نموده ا?م، و ?ا به د?گران ب? احترام? نمود?م، پس بر محمد و خاندان او درود و رحمت بفرست، و با پرده پوش? خود بپوشان، و با بخشش خود مارا ببخش، و مارا در مقابل چشم شماتت کننده قرار مده، و زبان طعنه زنندگان رانسبت به ما مگشا، و مارا به کار? مشغول بدار که باعث ر?ختن گناهان و پوشاندن کارها?? باشد که در آن ماه برما نم? پسند?، و فضل و احسانت ناقص نم? شود...

رمضان م?رود و م? برد از کف دل ما

آ نکه ?ک ماه صفا ?افت از او محفل ما

رمضان عقده گشـــــا بود گنهکاران را

وا? اگر او رود و حل نشود مشکل ما

حال ا? ماه خدا م?رو? آهســـــته برو

که ندان? چه کند رفتـــــن تو با دل ما

پ?شاپ?ش ع?د سع?د فطررو به شما دوستا? خوبمون تبر?ک م?گ?م

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۲ ، ۱۴:۳۵
سرباز گمنام
باسلام به مهد? ?اور ها? عز?ز

ا?ن روزا هرکس? دل امام زمانشو به ?ه نحو? م?خواد بدست ب?اره.

راست? تو تاحالا واسه آقا چ? کارکرد?؟؟

چقد ما?ه گذاشت?؟

   از وقتت...

        ازذهنت...

         ازجونت...

    ازسرما?ه ات...

ازارزش ها? دن?ا?? ات گذشته ا?
برا? آقا?? که هردوشنبه وقت? پرونده ? تو رو م?ب?نه ، برا? تو گر?ه م? کنه وشرمنده از خدا? غفارش واسه تو طلب آمرزش م?کنه؟؟
برا? اون آقا??  که به خاطر من وتو تو غ?بته ؟
برا? اون آقا? غر?ب? که هنوز 313تا?ارواقع? نداره؟

+من ا?ن پستو گذاشتم تا هرک? دوس داره واسه شاد? دل آقا? مهربونش قدم? برداره.

هم?ن جا با خودش و امام زمان عهدکنه تا چهل روز هرکارخ?ر? که ازش برم?اد واسه آقا انجام بده.

+من خودم تو ا?ن 40روزبه 5فق?ر کمک م?کنم

تو هم مهد? ?اور عز?ز اگه دوس دار ? واسه آقات قدم? برداشته باش? م?تون? تو? ا?ن طرح شرکت کن? و تو نظرات بگ?.

?اعل?.

          

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۴۴
سرباز گمنام