منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

Unknown

جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶ ق.ظ

لجن پراکن?ِ " جان کر? " درباره مذاکرات ژنو و گز?نه ? نظام? عل?ه ا?ران : 

اگر ا?ران هر بخش? از ا?ن توافقنامه را نقض کند ، همه پ?شرفت ها متوقف م? شود و آمر?کا م? تواند به صورت نظام? پاسخ دهد . در صورت? که ا?ران به حما?ت خود از نظام سور?ه وحزب الله لبنان ادامه دهد ، تحر?م ها کاهش نم? ?ابند . آمر?کا با توافق هسته ا? اول?ه با ا?ران به امن?ت ب?شتر? دست پ?دا کرده است .
---

---

بعد از توافقنامه ? ژنو اگر موضع گ?ر? ها? مقامات ظالم آمر?کا و اسرائ?ل رو دنبال کرده باش?د ، به ا?ن قض?ه پ? م? بر?د که آمر?کا از ه?چ استقلال س?اس? ا? برخوردار ن?ست و تنها با?د حرف ها?? را بزند و کارها?? بکند که باعث خوشنود?ِ طفل نامشروع منطقه باشه و خارج از خواسته ? اونا نباشه . . . خ?ل? ها تصور م? کنند که تنها مشکل مستکبر?ن جهان با جمهور? اسلام? ا?ران در مورد مسائل هسته ا? هستش و اگه ا?ن قض?ه حل بشه ، د?گه ه?چ دشمن? ا? با ا?ران ندارند .!!! ا?ن تصور ?ک خ?ال خام و اشتباه? هستش ، چون اساساً ا?ن دشمنان با ماه?ت انقلاب اسلام? و هدف انقلاب که برقرار?ِ صلح و آرامش ، برادر? و برابر? و هدا?ت مردم جهان م? باشد ، مشکل دارند . مگر اول انقلاب بحث هسته ا? م?ان بود که ا?ن همه با ما دشمن? کردند ،جنگ ها? داخل? و خارج? راه انداختند ، بر ما فشار آوردند و تحر?ممان کردند .؟!؟! . . . 
---
ا?ن ها مشکلشان بر سر ا?نه که ما ?ه ملت و کشور? هست?م که نم?خوا?م به ز?ر سلطه ? ا?نقدرت ها? پوشال? بر?م و تنها ما?ل به اطاعت از خدا و اول?ا? خدا هست?م نه ه?چ کس د?گه ا? و شکر خدا دار?م روز به روز هم پ?شرفت م? کن?م و ام?دمان به آ?نده ب?شتر م? شود . به خاطر هم?ن برا? دشمن? کردن با ا?ران اسلام? به دنبال بهانه هستند و هر روز هم ا?ن بهانه ها تغ??ر م?کنه ، روز? انرژ? هسته ا? و روز د?گر حقوق بشر و . . . ا?ن مطلب رو م?شه در صحبت ها? اخ?ر ?ک? از مقامات آمر?کا?? د?د که گفته بود : " اگه قض?ه ? هسته ا?ِ ا?ران تعط?ل و حل بشه ، بهانه ? بعد? برا? فشار بر ا?ن ها حقوق بشر هست . . . !!! " جالبه بگ?م : ما حقوق بشر رو نقض م? کن?م ?ا شما که آثار جنا?ت ، آدم کش? و ظلمتان در سرتاسر دن?ا د?ده م?شه و خط قرمز خودتون رو امن?ت رژ?م غاصب و جعل?ِ اسرائ?ل قرار داده ا?د ؟!؟ . . . فقط با?د بدان?م که ا?ن ها تا ما رو کاملاً از اعتقادات و آرمان هامون و از دشمن? با ظلم ، آدم کش? ، تبع?ض ، صه?ون?ست و . . . منصرف نکنند دست بردار ن?ستند و برا? ا?ن که به ا?ن هدف شوم خود (که نشدن? هم هست) دائماً به دنبال ح?له ، ن?رنگ و بهانه هستند و ا?ن حرف در قرآن هم آمده که : " . . . تا شما رو کامل از ا?مان به خدا و اعتقاداتتون بر نگردونند ، دست از دشمن? با شما بر نم? دارند . . . " 
---
---
رهبر معظم انقلاب ن?ز در برهه‌ها? مختلف از جمله ?? آبان ماه سال جار? با اشاره به ا?ن مساله مهم ، فرموده اند :

« مسئله ا?ن است که دشمنى آمر?کا با ملّت ا?ران و با جمهورى اسلامى اصلاً حول محور هسته‌اى ن?ست ؛ ا?ن خطا است اگر خ?ال کن?م که دعواى آمر?کا با ما سرِ قض?ّه‌ى هسته‌اى است ؛ نه ، قض?ّه‌ى هسته‌اى بهانه است ؛ قبل از ا?نکه مسئله‌ى هسته‌اى مطرح باشد ، هم?ن دشمنى‌ها ، هم?ن مخالفت‌ها از اوّل انقلاب بود ؛ اگر ?ک روزى هم مسئله‌ى هسته‌اى حل شد - فرض کن?د جمهورى اسلامى عقب‌نش?نى کرد ؛ همان‌که آن‌ها م?‌خواهند - خ?ال نکن?د مسئله تمام خواهد شد ؛ نه ، ده بهانه‌ى د?گر را به‌تدر?ج پ?ش م?‌کشند : چرا شما موشک دار?د ؟ چرا هواپ?ماى بدون سرنش?ن دار?د ؟ چرا با رژ?م صه?ون?ستى بَد?د ؟ چرا رژ?م صه?ون?ستى را به رسم?ّت نمى‌شناس?د ؟ چرا از مقاومت در منطقه‌ى به قول خودشان خاورم?انه حما?ت م?‌کن?د ؟ و چرا ؟ و چرا ؟ و چرا ؟ مسئله ا?ن ن?ست که ا?ن‌ها سرِ قض?ّه‌ى هسته‌اى با جمهورى اسلامى اختلاف پ?دا کرده باشند ؛ نه ، تحر?م آمر?کا از اوّل انقلاب شروع شد ... مسئله مسئله‌ى د?گرى است ؛ [مسئله ا?ن است که‌]ملّت ا?ران به خواسته‌هاى آمر?کا نه گفت ، ملّت ا?ران گفت آمر?کا عل?ه ما ه?چ غلطى نم?‌تواند بکند . ا?ن‌ها با موجود?ّت جمهورى اسلامى مخالفند ، با نفوذ و اقتدار جمهورى اسلامى مخالفند . »
منبع: وبلاگ در انتظار ?ار

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۲۲
سرباز گمنام

نظرات  (۹)

این جمعه هم گذشت و آقا نیامدی. ای عشق نادیده... این بار هم نیامدی. ای زیباترین و ای غایب ترین آشکار... تا کی به یادت و به نامت و بدون حضورت در انتظار بنشینیم و به کدامین مسیر، چشم به راه بمانیم؟خوشا روزی که بیایی و مژده حضورت را من... بر زبان برانم و غلامت شوم

پاسخ:
پاسخ:
ممنون از حضورتون
اللهم صل عل? محمد و آل محمد و عجل فرجهم
۲۲ آذر ۹۲ ، ۱۸:۴۹ خادم الشهدا(م?شداغ)
سلام
ممنونم از حضورتون وتوجه? که دار?د و همچن?ن لطف شما

?ا علــــــــــــــــ?

پاسخ:
پاسخ:
سلام
از شماهم ممنون
۲۳ آذر ۹۲ ، ۰۹:۱۸ ?ک قدم تا خدا
سلام
من برگشتم.ازتون دعوت م? کنم به وبم ب?ا?ن.
التماس دعا ?احق

پاسخ:
پاسخ:
سلام
چقدر خوب
منتظرتون هست?م
۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۰:۵۵ هنوز منتظر?م
سلام
بله . با پستتون کاملا موافقم
آخه ک? مستکبر?ن به نفع ا?ران توافق کرده که ا?نم دوم?ش باشه
دولت قبل هم م?تونست بره ژنو و بگه غلط کرد?م!
اللهم اجعل عاقبت امورنا خ?را

پاسخ:
پاسخ:
سلام ممنون از حضورتون
آم?ن...
۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۷:۵۳ ب? تو به سر نم?شود
سلام به پاس دعوتتون اومدم اما نظر خاص? ندارم

پاسخ:
پاسخ: سلام
ممنون که اومد?د...
۲۳ آذر ۹۲ ، ۲۰:۱۲ در انتظار ?ار
سلام دوست عز?ز

خسته نباش?د . خدا قوت

خدا وک?ل? وب خوب? دار?د . خدا خ?رتون بده .

ممنون از ا?ن که به حق?ر سر زد?د و نظر داد?د . بازم به ما سر بزن?د . منتظر شما هستم .

با مطلب " پ?اده رو? اربع?ن ؛ بزرگتر?ن تجمع ش?ع?ان ( در کربلا چه خبر است ؟!) " منتظر شما هستم .


اگه ا?ن روزها شما هم دلتان به پ?اده رو?ِ کربلا و اربع?ن هست ، از ا?ن مطلب استفاده کن?د .


فعلاً ?ا مهد?


http://torkaman.blogsky.com
۲۴ آذر ۹۲ ، ۰۶:۱۹ هنوز منتظر?م
سلام
ممنون . شما هم ل?نک شد?ن
?اعل?(ع) مدد

پاسخ:
پاسخ:
سلام متشکرم
عل? ?ارتون
۲۵ آذر ۹۲ ، ۰۷:۰۲ در انتظار ?ار
سلام عل?کم همسنگر?
خسته نباش?د . خدا قوت

با مطلب? با عنوان " گرگ ها در لباس م?ش ؛ صدا? پا? فتنه گران م? آ?د . . . !!! " بروزم . منتظر شما و نظرات ز?باتون هستم .

مطلبتون عال? بود .
از ا?ن مطلب استفاده کن?د . فعلا ?ا مهد?
خ?ل? ممنون .
http://torkaman.blogsky.com
در ادامه مطلب اونپست هم ل?نک دانلود مستند هست که واقعاً ز?باست و پ?شنهاد م? کنم که اگه دلتنگ کربلا هست?د حتماً دانلود و بب?ن?د .

پاسخ:
پاسخ:
سلام
چشم ممنون که گفت?د...
۲۶ آذر ۹۲ ، ۰۵:۱۵ ?ذاکرولا?ت110?
دشمن با اند?شه ما مخالف است با اصل نظام و اسلام ناب محمد? مشکل داره ا?ن مذاکره ها باز? است و توافقات هم ?ک ساعته دولت جد?د با?د مراقب باشد و اقتدار ا?ران اسلام? را به باد ندهد و خون شهدا خصوصا شهر?ار? ها و احمد? روشن ها را پا? مال نکند

پاسخ:
پاسخ:
البته اگر تا حالا پا?مال نشده باشه...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">